Leikki on lasten toimintaterapian tärkeä osa-alue

Toimintaterapiassa lasta tuetaan leikissä, itsestä huolehtimisen toiminnoissa, vapaa-ajan vietossa ja koulutyöskentelyssä. Lapsen terapia voi tapahtua viihtyisällä vastaanotolla tai lapsen omassa ympäristössä päiväkodissa, koulussa tai kotona.

Lasten terapiassa hyödynnetään lähiympäristöä, kuten liikkumista metsässä. Terapian alkaessa laaditaan yhdessä perheen ja muun lähipiirin kanssa kuntoutussuunnitelman mukaiset tarkemmat terapiatavoitteet.

Leikki on lasten toimintaterapian tärkeä osa-alue

Leikki nähdään toimintaterapiassa tärkeänä osa-alueena. Leikkiessään lapsi oppii kuvitteellista leikkiä, leikin juonellisuutta ja sosiaalisia taitoja. Lapsi oppii leikkiessään myös taitoja, joita hän tarvitsee arjessa ja oppimisessa. Näitä ovat muun muassa ajattelun, kielen ja oman toiminnanohjailun taidot sekä erilaiset karkea- ja hienomotoriset taidot. Leikin lisäksi lapselle mielekkäitä toimintaterapiassa käytettäviä menetelmiä voivat olla esimerkiksi harrastustoiminnat, luovat toiminnat, pelit sekä liikkuminen kehoa ja aisteja aktivoivia isoja terapiavälineitä hyödyntäen. Hyödynnämme terapiassa myös teknologiaa esimerkiksi tablettipelejä ja -sovelluksia käyttämällä.

Terapiatoimintojen kautta voidaan päästä kunkin lapsen yksilölliseen terapian tavoitteeseen. Yhdelle tavoite voi olla hienomotoriikan ja kahden käden yhteistyön kehittyminen niin, että lapsi saa itsenäisesti vetoketjun kiinni. Toiselle se voi olla kehonhallinnan edistyminen niin, että uskaltaa laskea päiväkodissa liukumäkeä muiden lasten mukana. Kolmannelle terapian tavoite voi olla tunteiden hallinnan kehittyminen niin, että pystyy sanoittamaan omia tunteitaan hallinnan menettämisen sijaan. Onnistumisen kokemukset ja taitojen karttuminen edistävät vähitellen kokonaisvaltaista kehitystä.

Lasten toimintaterapia toteutetaan aina yhteistyössä perheen, päiväkodin/koulun henkilökunnan tai muun lähipiirin kanssa. Terapeutti ohjaa myös päiväkodin henkilökuntaa ja vanhempia tukemaan lasta arjessa.