Etäterapia – auttaa saavuttamaan toimintaterapialle asetetut tavoitteet

Toimintakeitaan terapeutit tekevät toimintaterapiaa asiakkaiden kanssa myös etäkuntoutuksena. Etäterapia toteutetaan asiakkaan tai asiakkaan läheisen ja terapeutin välillä esimerkiksi puhelimen, tietokoneen tai tablettitietokoneen välityksellä. Se ei ole erillinen terapiamuoto, vaan yksi terapiamenetelmä muiden joukossa istutettuna osaksi asiakkaan terapiajaksoa.

Asiakas ja terapeutti sopivat yhdessä, millä tavalla etäterapia voi parhaiten tukea asiakasta arjen eri toiminnoissa ja auttaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Terapeutti arvioi etäterapian soveltuvuuden kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisesti.  Toteutuksessa asiakkaan mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet voidaan huomioida paremmin, kun etäterapia laajentaa terapian menetelmäpalettia.

Asiakasturvallisuus ja terapian hyvä laatu ovat keskeisiä asioita myös etäterapiassa. Terapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus kuten terapiassa yleensäkin. Toimintakeidas huolehtii, että etäyhteys on lain mukainen ja tietoturvallinen. Asiakas puolestaan varmistaa oman laitteensa tietoturvan.

Etäterapia tuo helppoutta

Etäterapia tuo helppoutta asiakkaan arkeen terapian toteutuksessa

Sähköisiä välineitä käyttämällä toimintaterapia voidaan sovittaa asiakkaan arkeen joustavasti. Pitkät välimatkat menettävät merkityksen, kun terapia on mahdollista toteuttaa ilman liikkumista paikasta toiseen. Asiakas voi osallistua terapiaan hänelle sopivassa paikassa.

Aikataulujen sopiminen helpottuu ja aikaa säästyy muihin arjen toimiin. Terapiaan osallistuminen on mahdollista esimerkiksi kesken työpäivän omalla työpaikalla. Toisaalta lapsen terapiakäynnin ajaksi ei perheen muille lapsille tarvitse järjestää lastenhoitoa, kun vanhempi voi osallistua vaikkapa kotoa käsin.

Toimintaterapian toteutus asiakkaan arjessa helpottuu, kun etäterapiamenetelmät edistävät asiakkaan motivoitumista terapiaan ja ylläpitävät keskittymistä terapian toteutukseen. Terapeutilla on mahdollisuus seurata tiiviimmin asiakkaan edistymistä, kun hän voi tukea asiakasta kasvokkain tapaamisten lisäksi myös etänä.

Etäterapian käytöstä koottu kokemustieto vahvistaa, että asiakkaat kokevat etäterapian pääasiassa positiivisena ja terapialle asetetut tavoittet saavutetaan hyvin. Esimerkiksi AVH:n sairastaneilla henkilöillä käden kuntoutuksessa heidän oman arvionsa mukaan etäterapiasta on ollut hyötyä käden hallinnan, voiman ja kontrollin parantumisen myötä. He myöskin olivat innostuneita toteuttamaan terapiaan sisältyviä harjoitteita oma-aloitteisesti.

Useat palvelut soveltuvat toteutettaviksi etäterapiamenetelmillä

  • Päivittäisten toimien ohjaus
  • Etukäteen sovitun harjoitteen tekeminen
  • Ohjauskäynti tai muu palaveri asiakkaan asioista
  • Palautteen läpikäyminen
  • Tietokoneen käytön harjoittelu (ruudun jakaminen ja ohjeistus esim. jonkin ohjelman/sovelluksen käyttämiseen)
  • Akuutit keskustelut